Disney Fantasy – Around the ShipAtrium
   |   Walt Disney Theatre   |   Europa   |   Other Areas


 

  The Atrium

Disney Fantasy - Atrium 2 Disney Fantasy - Atrium 3 Disney Fantasy - Atrium 4 Disney Fantasy - Atrium 5 Disney Fantasy - Atrium 6 Disney Fantasy - Atrium 8 Disney Fantasy - Atrium 7  Disney Fantasy - Atrium 9 Disney Fantasy - Atrium 10 Disney Fantasy - Atrium 11 Disney Fantasy - Atrium 12 Disney Fantasy - Atrium 15Disney Fantasy - Atrium 16 Disney Fantasy - Atrium 14Disney Fantasy - Atrium 13    Disney Fantasy - Atrium 17 Disney Fantasy - Atrium 18 Disney Fantasy - Atrium 19 Disney Fantasy - Atrium 20 Disney Fantasy - Atrium 21 Disney Fantasy - Atrium    Disney Fantasy - Elevators 3        Disney Fantasy - Hallway 4 Disney Fantasy - Hallway 5   Disney Fantasy - Mademoiselle Minnie Mouse Disney Fantasy - Mickey


 

Walt Disney Theatre

Disney Fantasy - Walt Disney Theatre Disney Fantasy - Walt Disney Theatre 2 Disney Fantasy - Walt Disney Theatre 4 Disney Fantasy - Walt Disney Theatre 3


 

  Europa

Disney Fantasy Europa 1 Disney Fantasy Europa 2 Disney Fantasy Europa 3 Disney Fantasy Europa 4 Disney Fantasy Europa 5 Disney Fantasy Europa 6 Disney Fantasy Europa 7 Disney Fantasy Europa 8


 

  Other Areas

Disney Fantasy 3 Disney Fantasy D Lounge 2 Disney Fantasy Elevators 1 Disney Fantasy Elevators 2 Disney Fantasy Hallway 1 Disney Fantasy Hallway 2 Disney Fantasy Hallway 3 Disney Fantasy Shopping 1 Disney Fantasy Shopping 2 Disney Fantasy Shopping 3